ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Με το παρόν μισθωτήριο η εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων με τίτλο AUTO 365 Ι.Κ.Ε., εκμισθώνει στον υπογράφοντα το παρών μισθωτή, ένα αυτοκίνητο, το οποίο περιγράφεται στο συμβόλαιο αυτό με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, καθώς και αυτούς που αναγράφονται στην εμπρόσθια πλευρά, τους οποίους ο μισθωτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 • Το αυτοκίνητο παραδίδεται στο μισθωτή σε άριστη κατάσταση και χωρίς οποιοδήποτε ελάττωμα. Ρητώς τονίζεται ότι ο μισθωτής κατά την παράδοση του αυτοκινήτου προσκληθείς σχετικώς δεν διετύπωσε καμία επιφύλαξη ως προς την κατάσταση του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο και όλα τα συνοδεύοντα αυτό έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα στην ίδια άριστη κατάσταση με αυτή που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το συμφωνητικό. Σε αντίθετη περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στην AUTO 365 Ι.Κ.Ε. πέραν της κανονικής χρέωσης , αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία αυτής. Η AUTO 365 Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή του αυτοκινήτου, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση, με έξοδα και δαπάνες του μισθωτή, εφόσον το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή των σχετικών διατάξεων του νόμου και γενικά σε κάθε περίπτωση που η χρήση του αυτοκινήτου από τον μισθωτή είναι αντίθετη στις επικρατούσες στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.

 • Α) Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του αυτοκινήτου καθώς και σε περίπτωση σωματικών βλαβών τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει όλο το ποσό της αποζημίωσης καθώς και κάθε έξοδο ή άλλη δαπάνη που ενδεχόμενα θα υποχρεωθεί να καταβάλλει η AUTO 3654 Ι.Κ.Ε. εάν αυτός (ο μισθωτής) ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός παραβίασε τους όρους του παρόντος συμφωνητικού , θεωρούμενος όλους ως ουσιώδεις, καθώς και διατάξεις του νόμου ή ασφαλιστικούς κανονισμούς , εκ προθέσεως ή εξ αμελείας. Πρόσθετα, στην περίπτωση αυτή η AUTO 365 Ι.Κ.Ε. θα δικαιούται να απαιτήσει από τον μισθωτή, πέραν του οφειλόμενου μισθώματος και των ανωτέρω ποσών , χρέωση 100,00 € τουλάχιστον, μετά των λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΠΑ, ασφαλιστική κάλυψη, κτλ.)για κάθε ημέρα που το βλαβέν αυτοκίνητο ή αυτό που θα δοθεί ως αντικατάστασή του, παραδοθεί σ’ αυτήν. Η υποχρέωση της αποδείξεως μικρότερης ζημίας βαρύνει τον μισθωτή.

  Β) Ο μισθωτής δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημία του αυτοκινήτου, η οποία έχει προέλθει από σύγκρουση , εάν έχει τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και δεχθεί την κάλυψη μικτής ασφάλειας κατά την έναρξη της μίσθωσης , θέτων την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη ‘’αποδέχομαι’’, στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. Εάν ο μισθωτής δεν αποδεχθεί την μικτή ασφάλιση, η αστική και ενδεχόμενα ποινική του ευθύνη, παραμένει στο ακέραιο. Ζημιές ή κλοπές προσωπικών αντικειμένων δεν καλύπτονται από την ασφάλεια σε καμία δε περίπτωση δεν ευθύνεται γι’αυτές η AUTO 365 Ι.Κ.Ε. Ζημιές στα ελαστικά, παρμπρίζ ή στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου (κάρτερ, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό κτλ.)προερχόμενα από αμελή ή κακή οδήγηση δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Σε περίπτωση ζημιάς και αν ο μισθωτής καλύπτεται από πρόσθετη μικτή ασφάλεια , υπάρχει απαλλαγή για το ποσό που αναγράφεται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος.

  Γ) Ομοίως ο μισθωτής ευθύνεται εξ’ολοκλήρου για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές , οι οποίες δεν καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  Δ) Αντικατάσταση αυτοκινήτου μετά από ατύχημα ή μηχανική βλάβη, γίνεται στην έδρα της AUTO 365 Ι.Κ.Ε. εντός 48 ωρών για την περίοδο από 15/09 έως 14/06 και εντός 72 ωρών για την περίοδο από 15/06 έως 14/09.

 • Ο μισθωτής θα καταβάλει στην AUTO 365 Ι.Κ.Ε. κατά την λήξη , ή την οποιαδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης εκτός αν συμφωνήθηκε εγγράφως αλλιώς, τα παρακάτω ποσά :

  Α) Όλες τις χρεώσεις χρόνου και χιλιομέτρων, βάσει των τιμών οι οποίες αναγράφονται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος εγγράφου.

  Β) Όλες οι αναγκαίες χρεώσεις παραδόσεως και παραλαβής, οι οποίες αφορούν την παρούσα συμφωνία.

  Γ) Οποιουσδήποτε φόρους , τέλη ή άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση.

  Δ) Οποιαδήποτε έξοδα της AUTO 365 I.K.E., συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και γενικότερα οποιοδήποτε ποσό το οποίο πηγάζει από την παρούσα μίσθωση.

  Ε) Οποιαδήποτε χρηματική ποινή ή πρόστιμα, δικαστικά κ.α. τα οποία επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν στην AUTO 365 I.K.E. λόγω παραβάσεων του μισθωτή κατά τον χρόνο μίσθωσης του αυτοκινήτου από αυτόν, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

  ΣΤ) Οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για την αντικατάσταση καταστραφέντων ελαστικών, επιδιόρθωσης οποιασδήποτε μηχανικής ζημιάς καθώς και ζημιάς του αμαξώματος.

  Ζ) Τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις θα ανακαλούνται εάν η εξόφληση του λογαριασμού δεν γίνει άμεσα ή κατά τον χρόνο της ειδικότερης συμφωνίας.

 • Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει σωστή και προσήκουσα χρήση του αυτοκινήτου, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση (ενδεικτικά τη στάθμη του λαδιού και του νερού, τα ελαστικά κλπ.). Οποιαδήποτε επισκευή του αυτοκινήτου από τον ίδιο ή από άλλον τρίτον απαγορεύεται ρητώς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AUTO 365 I.K.E.

  Ειδικότερα το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

  – Για να μεταφέρει πρόσωπα ή εμπορεύματα έναντι κομίστρου.
  – Για να ρυμουλκεί ή να σύρει αυτοκίνητο ή άλλα αντικείμενα.
  – Για συμμετοχή εν γένει σε αγώνες ταχύτητας.
  – Για υπενοικίαση σε τρίτους.
  – Εάν ο μισθωτής ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός ή τρίτος βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών, ή άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.
  – Κατά παράβαση οποιονδήποτε τελωνειακών, διοικητικών, αστυνομικών ή άλλων διατάξεων.
  – Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη εγκεκριμένο από την AUTO 365 I.K.E.
  – Εκτός Ελλάδος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της AUTO 365 I.K.E.
  – Ρητά το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί είτε από τον μισθωτή είτε από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο ή μη οδηγό για να μεταφέρει ή να μετακινεί βαριά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά , ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικές ουσίες, εκρηκτικά εν γένει ή όπλα, ραδιοτοξικά απόβλητα κλπ.

 • Εάν ο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει την AUTO 365 I.K.E. σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν παραλείψει να πράξει τούτο, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης , ο μισθωτής δεσμεύεται από όρους και ειδικότερες συμφωνίες τόσο της αρχικής σύμβασης όσο και της κατά παράταση , είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο ή για άλλο που του δόθηκε σε αντικατάστασή του.

 • Η AUTO 365 I.K.E. ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης , εφ’όσον αυτές προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας αυτής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η AUTO 365 I.K.E. δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί κατά αυτής.

 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού(κλοπή, πυρκαγιά) ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα να προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες:

  – Να ειδοποιήσει την Αστυνομία.
  – Να σημειώσει ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από οποιονδήποτε τρίτο.
  – Να μην αναγνωρίσει αξιώσεις τρίτων.
  – Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την AUTO 365 I.K.E.
  – Να συμπληρώσει και να υπογράψει την δήλωση ατυχήματος.
  – Να αποστείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην AUTO 365 I.K.E.

 • Α) Η AUTO 365 I.K.E. παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο κατόπιν αδείας της, δια ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του οποίου οι όροι, αφού αναγνώσθηκαν από τον μισθωτή, τυγχάνουν της αποδοχής του.

  Β) Ο μισθωτής, οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί και άλλοι λοιποί επιβάτες του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με ασφάλεια επιβαινόντων , εκτός αν ο μισθωτής αποδεχθεί ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων κατά την έναρξη της μίσθωσης, θέτοντας την υπογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη ‘’αποδέχομαι’’ στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος συμφωνητικού , όπου και αναγράφονται και οι σχετικοί όροι για τους οποίους ο μισθωτής δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται.

  Γ) Οι αποσκευές και τα λοιπά αντικείμενα ιδιοκτησίας του μισθωτή, του εξουσιοδοτημένου οδηγού και των λοιπών επιβατών του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και η AUTO 365 I.K.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ. αυτών.

 • Κατά την διάρκεια της μίσθωσης η AUTO 365 I.K.E. έχει στην διάθεσή της όλα τα στοιχεία του μισθωτή, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ο μισθωτής θα παραβεί τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

 • Α) Το αυτοκίνητο ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της AUTO 365 I.K.E. Το παρόν είναι μόνο μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της. Ο μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός αυτών, τα οποία ρητά αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό.

  Β) Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με το μισθωτή.

  Γ) Ομοίως και στην περίπτωση υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου δια αντιπροσώπου, αυτός θα ευθύνεται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρο με τον αντιπροσωπευόμενο.

  Δ) Το παρόν συμφωνητικό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής, μεταξύ της AUTO 365 I.K.E. και του μισθωτή.

 • Αρμόδια, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία ή από την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού της AUTO 365 I.K.E. και του μισθωτή, ορίζονται από τώρα τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.